Kontanthjælpsmodtagere

Intensiv jobformidling
Vi har bred erfaring med jobsøgning for kontanthjælpsmodtagere med ledighedshistorik fra 3 måneder til 10 år. Det er selvfølgelig ikke den samme indsats, der skal til for alle. Men fælles for alle er, at vi arbejder med jobmål og kompetenceafdækning til CV’et. For nogen er det realistisk at arbejde direkte mod et fast job, for andre går vejen via praktik og/eller løntilskud. For borgere med mange år på offentlig forsørgelse arbejder vi med at styrke fysisk og mental energi og sammen med motivationen til og troen på, at det kan lade sig gøre, at kommer ud på arbejdsmarkedet igen.

Individuelle afklaringsforløb
Nogle borgere  har været meget længe på kontanthjælp eller er gentagne gange vendt hurtigt tilbage til offentlig forsørgelse efter perioder i job. ITK 2 tilbyder forløb, hvor borgerene bliver vurderet ift. det ordinære arbejdsmarked samtidig med, at der arbejdes aktivt med at forbedre borgeres generelle situation både fysisk og mentalt med fokus på at opnå og fastholde ordinær beskæftigelse. Forløbet indeholder individuelle samtaler, fysisk og mental træning og virksomhedspraktik og/eller løntilskud.

For borgere på kontanthjælp, hvor der er tvivl om arbejdsevnen, tilbyder vi afklaring i en konkret virksomhed. Det giver det mest troværdige billede af arbejdsevnen og kan åbne døre til fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet. Når det er relevant suppleres med f.eks. rygtræning eller stresshåndtering hos ITK 2 inden og under forløbet. Resultaterne sammenfattes i en rapport til Jobcentret. Rapporten tager afsæt i elementerne i rehabiliteringsplanens forberedende del.

Særligt ungetilbud, Uddannelsesparate
ITK 2 tilbyder jobcentrene forløb for 18-24-årige kontanthjælpsmodtagere, der er uddannelsesparate. Målet med forløbene er, at de unge bliver rustet til at komme i ordinær uddannelse eller ordinær beskæftigelse.

Vi arbejder helhedsorienteret og hele vejen rundt ift. den unges uddannelses- og arbejdsmarkedsperspektiv, formelle og uformelle kompetencer, mentale og fysiske sundhedstilstand og sociale forhold. Vi arbejder med den unges uddannelses- og arbejdsmarkedsperspektiv og konkret med sociale kompetencer som mødestabilitet, overholdelse af aftaler og social omgang på arbejdsplads eller uddannelsessted. Vi skræddersyr forløbet for den enkelte unge. Den unge får en fast kontaktperson hos ITK 2, der også kan varetage en mentorfunktion for den unge.

Fleksjobformidling
Med afsæt i borgerens kompetencer, ressourcer og erfaring med jobsøgning udarbejdes en individuel plan for forløbet. Målet er ansættelse i fleksjob. Det er sjældent, at fleksjob er slået op som ledige stillinger. Ofte handler ansættelse i fleksjob om at skabe jobbet. Derfor går vejen til fleksjob oftest via virksomhedspraktik, hvor borger og virksomhed kan se hinanden an, og det kan afprøves om der i praksis kan skabes de rigtige rammer for, at borgerens arbejdsevne kan folde sig ud.

Parallelt med den virksomhedsrettede indsats arbejdes med evt. barrierer for at træde ud på arbejdsmarkedet. Der afdækkes eventuelle livstilsudfordringer, og der udarbejdes en sundhedsprofil, der danner grundlag for en trænings- og aktivitetsplan, som borgeren følger under forløbet hos ITK 2. Formålet er at styrke borgerens motivation samt mentale og fysiske overskud og derigennem styrke overskuddet til at varetage et nyt fleksjob.

Ressourceforløb
For borgere i målgruppen for ressourceforløb er vores tilbud bygget op om elementer, der kan stykkes sammen efter den enkelte borgers behov og som kan tilpasse i takt med borgerens udvikling – f.eks. kan det være, at der skal arbejdes med borgerens fysiske og mentale tilstand i en periode inden der arbejdes med at finde virksomhedspraktik. ITK 2 har også mulighed for at tilbyde individuel mentorstøtte, der f.eks. kan have til formål at støtte borgeren i transport til tilbud, men også i gennemførelsen af ressourceplanens øvrige elementer.

Elementerne er:
– Fysisk og mental træning med afsæt i borgerens sundhedsprofil.
– Særligt vægttabsprogram.
– Individuel coaching ved certificerede coaches
– Arbejdsmarkedsrettet indsats – herunder etablering af virksomhedspraktik
– Mentorstøtte

Ift. alle elementer i ressourceforløbene rapporteres der til Jobcentret om progression efter nærmere aftale og jobcentrets behov.

 • A-dagpenge

  ITK 2 tilbyder A-dagpengemodtagere korte, intensive jobformidlingsforløb og fokuserer på rigtige og realistiske mål.

 • Kontanthjælpsmodtagere

  ITK 2 tilbyder indsats for borgere på kontanthjælp med både kort og lang ledighedshistorik og både kort og lang afstand til arbejdsmarkedet. Vi tilpasser forløbene til de enkelte borgere.

 • Sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløb

  ITK 2 tilbyder opfølgning, aktiv indsats og afklaring på sygedagpengeområdet. Vores fokus er altid på tidlig indsats og intensiv opfølgning.

 • Ledighedsydelse

  Sammen med borgeren, hvor målet er et fleksjob, udarbejdes en individuel handlingsplan for forløbet.